ABBREVIATIONS

AFL: Archive de L’Association French Lines

AGS, E: Archivo General de Simancas, Papeles de Estado

AOH: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae

APC: Archivio Proprio Constantinopoli

Ar.: Arabic

ASV: Archivio di Stato di Venezia

AÜ: Ankara University

AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

b.: Ibn

B.: Receb

BCA: Başkanlık Cumhuriyet Arşivi

BİK: Bursa İnebey Kütüphanesi

BOA: Başkanlık Osmanlı Arşivi

BOA, A.AMD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Âmedî Kalemi Defterleri

BOA, A.DVN.d: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Kalemi Defterleri

BOA, A.DVN.MKL: Başkanlık Osmanlı Arşivi, Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Mukavele Kısmı

BOA, A.DVN.NMH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Name-i Hümayun Kalemi

BOA, A.DVN.RSK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Ruûs Kalemi

BOA, A.MKT: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubî Kalemi

BOA, A.MKT.DV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubî Kalemi Deâvî Evrakı

BOA, A.MKT.MHM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubû Kalemi Mühimme Evrakı

BOA, A.MKT.MVL: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubî Kalemi Meclis-i Vâlâ Evrakı

BOA, A.MKT.NZD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubî Kalemi Nezaret ve Devair Yazışmaları Evrakı

BOA, A.MKT.UM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubî Kalemi Umum Vilayet Evrakı

BOA, AE: Başkanlık Osmanlı Arşivi Ali Emirî Tasnifi

BOA, AE.SMMD.IV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Ali Emirî Sultan IV. Mehmed

BOA, BEO: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâbıâli Evrak Odası Evrakı

BOA, C.ADL: Başkanlık Osmanlı Aşivi Cevdet Adliye

BOA, C.AS: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Askeriye

BOA, C.BLD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Belediye

BOA, C.DH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Dahiliye

BOA, C.EV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Evkaf

BOA, C.İKTS: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet İktisat

BOA, C.MF: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Maarif

BOA, C.ML: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Maliye

BOA, C.NF: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Nafia

BOA, C.SH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Sıhhiye

BOA, C.SM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Saray

BOA, C.ZB: Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Zabtiye

BOA, D.BŞM.BNE: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Maşmuhasebe Bina Eminliği

BOA, D.BŞM.BRİ: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe İstanbul Baruthanesi

BOA, D.BŞM.BRİ.d: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe İstanbul Baruthanesi Defterleri

BOA, D.BŞM.BRİ.DES: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe İstanbul Baruthânesi Dosya Envanter Usûlü

BOA, D.BŞM.KSB: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Kasabbaşılığı

BOA, D.BŞM.MHF: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği

BOA, D.BŞM.SHK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Sahane Kâtibliği

BOA, D.BŞM.ZCR: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Zecriye Rüsumu

BOA, D.BŞM.ZMT: Başkanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Zimmet Halifeliği

BOA, DH.EUM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri

BOA, DH.EUM.6.Şb: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Altıncı Şube

BOA, DH.EUM.MH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Muhasebe Kalemi

BOA, DH.EUM.THR: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi Evrakı

BOA, DH.İ.UM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye Evrakı

BOA, DH.İD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti İdare Evrakı

BOA, DH.KMS: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri

BOA, DH.MB.HPS.M: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mebânî-i Emîriye ve Hapishaneler Müdüriyeti

BOA, DH.MKT: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi

BOA, DH.MUİ: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı

BOA, DH.SYS: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı

BOA, DH.TMİK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu

BOA, DH.UMVM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Umûr-ı Mahalliye ve Vilayat Müdürlüğü Evrakı

BOA, EV.HMH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Haremeyn Muhasebesi

BODA, EV.VKF: Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Vakfiyeler Evrakı

BOA, HH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun

BOA, HH.VRK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Evrak Odası

BOA, HR.HMŞ.İŞO: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası Evrakı

BOA, HR.MKT: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Mektubî Kalemi Evrakı

BOA, HR.MTV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Mütenevvia Kısmı Evrakı

BOA, HR.TO: Başkanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı

BOA, İ.AS: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Askeriye

BOA, İ.B.K.: Başkanlık Osmanlı Arşivi İstanbul Belediye Kütüphanesi

BOA, İ.DH: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Dahiliye

BOA, İ.DUİT: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Dosya Usulü

BOA, İ.EV: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Evkaf

BOA, İ.HR: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Hariciye

BOA, İ.HUS: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Hususi

BOA, İ.İMT: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade İmtiyazat ve Mukavelat

BOA, İ.KAN: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Kanun ve Nizamat

BOA, İ.MLU: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Meclis-i Umumi

BOA, İ.MMS: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Meclis-i Mahsus

BOA, İ.MSM: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Mesail-i Mühimme

BOA, İ.MVL: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Meclis-i Vâlâ

BOA, İ.ŞH: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Şehremaneti

BOA, İ.TNF: Başkanlık Osmanlı Arşivi İrade Ticaret ve Nafia

BOA, KK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Kâmil Kepeci Tasnifi

BOA, MAD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler

BOA, MD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Mühimme Defteri

BOA, MF.ALY: Başkanlık Osmanlı Arşivi Maarif Nezareti Tedrisat-ı Aliye Dairesi

BOA, MF.MKT: Başkanlık Osmanlı Arşivi Maarif Nezareti Mektubî Kalemi

BOA, MHD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Muahedeler

BOA, ML.MKT.d: Başkanlık Osmanlı Arşivi Maliye Nezareti Mektubî Kalemi Defterleri

BOA, MV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Meclis-i Vükela Mazbataları

BOA, NFS.d: Başkanlık Osmanlı Arşivi Nüfus Defteri

BOA, PLK.p: Başkanlık Osmanlı Arşivi Plan, Proje ve Krokiler

BOA, ŞD: Başkanlık Osmanlı Arşivi Şûra-yı Devlet Evrakı

BOA, T: Başkanlık Osmanlı Arşivi Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Meadin Nezaretlerine aid Evrak

BOA, TŞH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Teşhir

BOA, Y.A.HUS: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Sadaret Hususi Evrakı

BOA, Y.EE: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakı

BOA, Y.EE.d: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakı defterleri

BOA, Y.MTV: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı

BOA, Y.PRK.ASK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Askerî Maruzat

BOA, Y.PRK.AZJ: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal

BOA, Y.PRK.BŞK: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Başkitabet Dairesi Maruzatı

BOA, Y.PRK.EŞA: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Elçilik, Şehbenderlik ve Ataşemiliterlik

BOA, Y.PRK.HH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Hazine-i Hassa

BOA, Y.PRK.SRN: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Serkurenâlık

BOA, Y.PRK.ŞH: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Şehremaneti Maruzatı

BOA, Y.PRK.TKM: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği

BOA, Y.PRK.TNF: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Ticaret ve Nafia Nezareti Maruzatı

BOA, Y.PRK.ZB: Başkanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Zabtiye Nezareti Maruzatı

BOA, ZB: Başkanlık Osmanlı Arşivi Zabtiye Nezareti Evrakı

BPOWM: Bombay Prince of Wales Museum

BRIJMES: British Journal for Middle Eastern Studies

BSB: Berlin Staatsbibliothek

BSMES: British Society for Middle Eastern Studies

BTTD: Belgelerle Türk Tarihi Dergisi

BZ: Byzantinische Zeitschrift

C.: Cemaziyelahir

Ca.: Cemaziyelevvel

CAMSM: Cambridge Arthur M. Sackler Museum

DBİst.A: Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

DCBL: Dublin Chester Beatty Library

D-DAI-IST: Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi

DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

DOP: Dumbarton Oaks Papers

DSLB: Dresden Sachsische Landesbibliothek

TDCF: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTCFD: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

DÜİFD: Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

EFAD: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi

EHR: The English Historical Review

EI2 (İng.): The Encyclopaedia of Islam (new edition)

EÜ: Ege Üniversitesi

F.: Persian

fil.: Filza

fl.: Fluorished

fol.: Folio

G.S., G.S.: Geographical Section General Staff

GDAAD: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

gr.: Graecus

GŞS: Galata Şer’iyye Sicilleri

HGM: Harita Genel Müdürlüğü

HP.ARC: Henri Prost Archives

HTR: Harvard Theological Review

HUM: Harita Umum Müdürlüğü

IJMES: International Journal of Middle East Studies

IJTS: International Journal of Turkish Studies

Isl.: Der Islam

İA: İslâm Ansiklopedisi (Millî Eğitim Bakanlığı)

İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İBBŞM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi

İFM: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

İRHM: İstanbul Resim Heykel Müzesi

İSO: İstanbul Sanayi Odası

İst.A: İstanbul Ansiklopedisi (Reşat Ekrem Koçu)

İSTEM: İslâm, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi Dergisi

İŞS: İstanbul Şer’iye Sicilleri

İTED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi

İTO: İstanbul Ticaret Odası

İTSO: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

İÜ: İstanbul University

İÜ Ktp.: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

JA: Journal Asiatique

JEH: Journal of Ecclesiastical Studies

JRS: The Journal of Roman Studies

JTS: Journal of Turkish Studies

KMM: Konya Mevlana Müzesi

Ktp.: Kütüphane, kütüphanesi

L.: Şevval

LACMA: Los Angeles Country Museum of Art

LBL: Londra British Library

LNG: Londra National Gallery

M.: Muharrem

MB: Merkez Bankası

MEJ: The Middle East Journal

MES: Middle Eastern Studies

MTM: Milli Tetebbular Mecmuası

MSA: TBMM Milli Saraylar Arşivi

MSÜRHM: Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu

MÜ: Marmara Üniversitesi

MÜİFD: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

MÜTAD: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi

MW: The Muslim World

No: Number

N.: Ramazan

NMET: New York Metropolitan Museum of Art

NPL: New York Public Library

OAM: Oxford Ashmolean Müzesi

OBL: Oxford Bodleian Library

OM: Oriente Moderno

Osm.Ar.: Osmanlı Araştırmaları

OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi

PBN: Paris Bibliotheque National

Pub.: Published

r.: Recto

R.: Rebiülahir

Ra.: Rebiülevvel

REB: Revue des Etudes Byzantines

Reg.: Registro

RH: Revue Historique

RTM: Resimli Tarih Mecmuası

S.: Safer

SBFD: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

SDC: Senato, Dispacci Costantinopoli

St.I: Studia Islamica

STAD: Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi

SYEK: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi

Ş.: Şaban

T.: Turkish

TA: Türk Ansiklopedisi

TAD: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi

TCTA: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi

TD: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

TDA: Türk Dünyası Araştırmaları

TDEA: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi

TDEAD: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

TDED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

TDl.: Türk Dili

TED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi

TFA: Türk Folklor Araştırmaları

TİD: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi

TİEM: Türk İslâm Eserleri Müzesi

TK: Türk Kültürü

TKDB: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni

TM: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Mecmuası

TOEM: Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası

TSM: Topkapı Sarayı Müzesi

TSMA: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi

TSMA, D: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Defter

TSMA, E: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Evrak

TSMK: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi

TSMK, A: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed

TSMK, B: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat Köşkü

TSMK, CY: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Cilt ve Yazı Araçları

TSMK, E.H.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi

TSMK, H.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine

TSMK, H.E.A.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Halil Edhem Arda Koleksiyonu

TSMK, HS.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hırka-i Saadet

TSMK, R.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Köşkü

TSMK, YB.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Yeni Basmalar

TSMK, YY.: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Yeni Yazmalar

TT: Tarih ve Toplum

TTK: Türk Tarih Kurumu

TTK Belgeler: Türk Tarih Kurumu Belgeler

TTK Belleten: Türk Tarih Kurumu Belleten

TTK Bildiriler: Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler

TUBA: Türklük Bilgisi Araştırmaları

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

TY: Türkçe Yazmalar

UUL: Uppsala University Library

v.: Verso

Vat. gr.: Vaticanus graecus

VC: Vigilau Christianae

VD: Vakıflar Dergisi

VGMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi

VML: Venedik Marciana Library

VÖNB: Österreichische Nationalbibliothek, Vienna

WFGA: Washington Freer Gallery of Art

WZKM: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes

YA: Yurt Ansiklopedisi Türkiye, İl İl: Dünü, Bugünü, Yarını

Z.: Zilhicce

Za.: Zilkade

ZDMG: Zeitschrift des Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

ZKG: Zeitschrift für Kirchengeschichte


This article was translated from Turkish version of History of Istanbul with some editions to be published in a digitalized form in 2019.

SUBTITLES